Featured Races Featured Races Featured Races

Saitama International Marathon Saitama International Marathon Saitama International Marathon

 • Date Date Date 2016/11/13 2016/11/13 2016/11/13
  Registration Period Registration Period Registration Period 2016/05/23 - 2016/05/23 - 2016/05/23 -
  Area/Region Area/Region Area/Region Asia Asia Asia
  Country Country Country Saitama, Japan Saitama, Japan Saitama, Japan
  Categories Categories Categories Marathon Marathon Marathon
  Participation Fee Participation Fee Participation Fee 15,000 JPY 15,000 JPY 15,000 JPY
  Web Site Web Site Web Site http://www.saitama-international-marathon.jp http://www.saitama-international-marathon.jp http://www.saitama-international-marathon.jp
  Photo Source: http://www.saitama-international-marathon.jp
  Photo Source: http://www.saitama-international-marathon.jp
  Photo Source: http://www.saitama-international-marathon.jp